Politics | Mon Aug 27, 2007 7:10pm EDT

Three killed in Kerbala clashes