Entertainment | Thu Aug 30, 2007 6:25pm EDT

Bob Marley family says to sue Universal, Verizon