Bonds | Mon Oct 29, 2007 7:30pm EDT

Bono's U.S.-based anti-poverty groups to merge