Politics | Mon Jun 15, 2009 8:46pm EDT

Obama: Italy agrees to take 3 Guantanamo inmates