Small | Fri Jul 31, 2009 6:53pm EDT

U.S. economy shrinks modestly