US | Thu Sep 17, 2009 12:52pm EDT

U.S. to offer 10 pct of H1N1 vaccine internationally