US | Fri Mar 19, 2010 2:50pm EDT

States take aim to block healthcare plan