Health | Fri Jun 11, 2010 3:20pm EDT

Behavioral therapy plus exercise may ease fibromyalgia