Oddly | Fri Jul 23, 2010 6:05pm EDT

"Darth Vader" strikes NY bank