US | Mon Sep 20, 2010 2:30pm EDT

Biotech salmon faces scrutiny at FDA panel