Economy | Thu Nov 4, 2010 10:35am EDT

Fed takes bold, risky step to bolster weak economy