Stocks | Sun Mar 13, 2011 10:50pm EDT

About 2,000 bodies found on coast of Japan's Miyagi-Kyodo