Stocks | Mon Jun 20, 2011 6:06pm EDT

Obama speaks with Turkey's Erdogan on Syria-W.House