Green | Fri Sep 16, 2011 5:59pm EDT

Biden tours flooded Pennsylvania town