Entertainment | Fri Apr 27, 2012 3:24pm EDT

Korean Christians aim to stop Lady Gaga's "pornographic" show