World | Fri Aug 10, 2012 1:24pm EDT

Sinai vacuum a boon to Gaza rocket men