Stocks | Fri Aug 31, 2012 8:11am EDT

ACS takes 2.6 billion euro hit from Iberdrola strategy