Economy | Fri Nov 2, 2012 12:11pm EDT

Romney: Jobless rate shows economy at "virtual standstill"