Politics | Sat Nov 3, 2012 1:28pm EDT

Factbox: Obama, Romney solutions to stimulating the economy