Bonds | Fri Nov 9, 2012 4:07pm EST

BRICS eye forex reserves pool of up to $240 billion - document