Bonds | Fri Nov 9, 2012 6:40am EST

Noyer says French economy flat, not in recession