Industries | Fri Nov 23, 2012 12:21am EST

STOCKS NEWS THAILAND-Sahaviriya Steel hits near 2-month low