Funds | Fri Feb 8, 2013 12:20pm EST

As Treasury yields surge, high-yield maturities shorten