Bonds | Tue Apr 2, 2013 12:01pm EDT

EURO GOVT-Italy, Spain bonds rally as Cyprus avoids meltdown