Sports | Mon Apr 7, 2014 1:12pm EDT

Strange backs Scott to respond to adversity