Economy | Fri May 9, 2014 8:18pm EDT

Fed's Kocherlakota: diversity improves policymaking