Industries | Tue Aug 5, 2014 1:00am EDT

C.Agricole takes 708 mln eur Espirito Santo hit