Markets | Mon Apr 28, 2014 7:54pm EDT

Australia's Horizon Oil and Roc oil agree to merge