Markets | Fri Nov 15, 2013 3:47am EST

New Issue-IBM prices 750 mln stg 2020 bond