Markets | Fri Nov 16, 2012 10:38am EST

Oshkosh stepping up share repurchase program