Politics | Tue Nov 20, 2012 8:25am EST

Obama Asia tour doesn't go exactly according to plan