Tue Jun 17, 2014 1:21pm EDT

Climate change threatens tourism as ski slopes thaw, seas rise