Markets | Thu Aug 15, 2013 11:29pm EDT

Ecuador to open Amazon's Yasuni basin to oil drilling