Life | Mon Jun 23, 2008 1:29pm EDT

Railway changes orange strip to avoid mixup