Tue Feb 14, 2012 1:00pm EST

Sarkozy to enter election race Wednesday