World | Sun Nov 3, 2013 12:55pm EST

Kosovo vote, key to Serb integration, marred by violence, boycott