Technology | Thu Apr 18, 2013 1:52pm EDT

Nokia sales tumble overshadows Lumia pick-up