World | Fri Nov 4, 2011 2:17pm EDT

Israeli navy intercepts Gaza-bound boats