World | Fri Sep 5, 2014 4:20am EDT

South Africa denies Dalai Lama visa again