Economy | Fri Nov 2, 2012 3:56pm EDT

Storm Sandy to cost New York state economy up to $18 billion: government