Life | Tue Aug 19, 2014 9:18pm EDT

Leading tennis tournament renamed Miami Open with Brazilian sponsorship