Politics | Fri Nov 2, 2012 5:11pm EDT

Factbox: Obama, Romney solutions to stimulating the economy