Politics | Fri Nov 2, 2012 7:08pm EDT

Obama, Romney take aim at key Midwestern swing states