Politics | Mon Oct 14, 2013 1:13pm EDT

Senator Reid hopes to present fiscal plan to Obama on Monday