Politics | Fri Feb 11, 2011 5:24pm EST

Romney takes on Obama on handling of economy