June 1, 2020 / 2:57 PM / 2 months ago

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ.Πειραιώς- Αποτελέσματα Α 3μηνου

Δήλωση Διοίκησης 

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, βιώσαμε πρωτοφανείς εξελίξεις σε
παγκόσμια κλίμακα ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και του
lockdown που επιβλήθηκε σχεδόν σε κάθε οικονομία. Η Ελλάδα δεν
αποτέλεσε εξαίρεση. Η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το
υγειονομικό θέμα με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε
τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης νέων τρόπων εργασίας και
αλληλεπίδρασης, καθώς το lockdown σταδιακά αίρεται.
Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της
ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, ενώ οι πελάτες μας
είχαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να
ξεπεράσουν αυτή την πρώτη φάση συνεπειών. Η υποστήριξη προς τους
πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την Τράπεζα, η οποία
διατήρησε όλες τις λειτουργίες της ανέπαφες καθ΄όλη τη διάρκεια
του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες.
Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα €2,2δισ. κατά
τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον
προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (€4,9δισ. νέα παραγωγή δανείων
για το έτος 2020). Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που
προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο
πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση
επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της
Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.
Επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική στις βασικές γραμμές του
αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το 1ο τρίμηνο του
2020. Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε
€243εκατ., 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το 1ο τρίμηνο του 2019.
Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη
παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων
του COVID-19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού
κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη
βάση).
Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών
εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση
δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών,
οδήγησε σε απομειώσεις ύψους €0,3δισ. το 1ο τρίμηνο 2020 για την
Τράπεζα Πειραιώς. Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα
οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του
υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων
πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται
τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, όπως είχε
αρχικά προγραμματισθεί.  
Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε
περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα
χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε
περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που
σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο
της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. 
Οι τάσεις της ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το 1ο
τρίμηνο 2020, παρά τις δυσκολίες της αγοράς. Είναι ακόμη πολύ
νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των
προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις. Ταυτόχρονα,
προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των
τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους €7δισ. οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό
μας σενάριο- προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου
τριμήνου 2020.
Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση
συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier
2 ύψους €500εκατ. τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε
pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της
Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει
επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021
θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της,
εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου
εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του
σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία
κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει
όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από
την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα.»     
Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

 Κύ   Κύρια Σημεία Αποτελέσματων: Τα Καθαρά Έσοδα
 Αποδεικνύουν τη 
      Δυναμική των Κύριων Λειτουργιών της Τράπεζας
 Ανθεκτικ Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360εκατ. το
 ά καθαρά 1ο 3μηνο 2020, σταθερά σε ετήσια βάση και
 έσοδα   μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Τα δάνεια
 τόκων   ύψους €1,3δισ. που εκταμιεύθηκαν κατά τη
 υποστηρι διάρκεια του τριμήνου, καθώς και οι αυξημένες
 ζόμενα  εκταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου
 από τα  μισού του 2019 συνετέλεσαν στην ανθεκτικότητα
 νέα    των εσόδων τόκων. Το κόστος χρηματοδότησης
 δάνεια  (έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό,
 και τα  σημειώνοντας 14% μείωση σε ετήσια βάση και 11%
 βελτιωμέ σε τριμηνιαία βάση και αυτό παρά την έκδοση
 να έξοδα τίτλων Tier 2 στα μέσα του τριμήνου.
 τόκων   Παράλληλα, η σημαντική συγκράτηση του κόστους
      καταθέσεων και η χρήση του μηχανισμού LTRO της
      ΕΚΤ απορρόφησε το κόστος της νέας έκδοσης Tier
      2. Επιπλέον, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών
      καταθέσεων περιορίσθηκε σε 23μ.β. το 1ο 3μηνο
      2020, από 59μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του
      2019. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ)
      κατά το 1ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 239μ.β.
      από 248μβ το 1ο 3μηνο 2019 και 244μβ το 4ο
      3μ.2019.
 Τα έσοδα Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα
 προμηθει €71εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή κατά 3% σε ετήσια
 ών    βάση, παρά την πτώση τους τον Μάρτιο 2020 λόγω
 αυξήθηκα της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Σε αυτή
 ν σε   την ετήσια αύξηση σημαντική ήταν η συνεισφορά
 ετήσια  από το bancassurance και τη διαχείριση
 βάση,   περιουσίας. Η Τράπεζα κατέγραψε ζημιές ύψους
 ενώ τα  €46εκατ. στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο εξαιτίας
 έσοδα   της μεταβλητότητας στις αγορές από την κρίση
 από    του COVID-19 στα τέλη Φεβρουαρίου 2020.
 συναλλαγ 
 ές    
 επηρεάστ 
 ηκαν από 
 την    
 μεταβλητ 
 ότητα   
 της    
 αγοράς  
 Τα    Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθαν
 λειτουργ σε €227εκατ., περιλαμβάνοντας την προμήθεια
 ικά    διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν
 έξοδα   εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, τα λειτουργικά
 μειώθηκα έξοδα είναι μειωμένα κατά 7% σε ετήσια και 16%
 ν     σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστους εξόδων
 περαιτέρ προς έσοδα (εξαιρουμένης της επίπτωσης του
 ω     COVID-19 στο εμπορικό χαροφυλάκιο)
      διαμορφώθηκε στο 50% το 1ο 3μηνο 2020 έναντι
      56% το 4ο 3μηνο 2019. Οι δαπάνες προσωπικού
      μειώθηκαν κατά 11% ετησίως, καθώς η Τράπεζα
      δέχτηκε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας
      διαχείρισης ΜΕΑ και της εθελουσίας εξόδου του
      έτους 2019. Συνολικά, παραμένουμε εντός στόχων
      για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων thw με
      μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό κατά το 2020, μετά από
      επαναλαμβανόμενη μείωσή τους κατά 6% το 2019.
 Επαναλαμ Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων
 βανόμενα διαμορφώθηκαν σε €185εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή
 κέρδη   €231εκατ. εξαιρουμένων των ζημιών του
 προ    εμπορικού χαροφυλακίου που σχετίζονται με το
 φόρων   COVID-19, από €214εκατ. πριν ένα χρόνο, με
 και    αύξηση κατά 8% ετησίως. Επιπλέον, τα καθαρά
 προβλέψε έσοδα τόκων συν τα καθαρά έσοδα προμηθειών
 ων    μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα,
      ανήλθαν σε €204εκατ., 3% υψηλότερα σε ετήσια
      βάση και 11% σε τριμηνιαία, αποδεικνύοντας την
      ισχύ των κύριων λειτουργιών της Τράπεζας.
 Οι    Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2020,
 απομειώσ ανήλθαν σε €438εκατ. σε σύγκριση με €186εκατ.
 εις    το 1ο 3μηνο 2019. Η σημαντική αύξηση των
 δανείων  απομειώσεων το 1ο 3μηνο 2020 οφείλεται στην
 αυξήθηκα επαναξιολόγηση των μοντέλων του ΔΠΧΑ 9 ώστε να
 ν λόγω  συμπεριλάβουν τα κατά πολύ δυσμενέστερα
 της    μακροοικονομικά σενάρια λόγω της πανδημίας του
 επίπτωση COVID-19. Ως ποσοστό των δανείων μετά από
 ς του   προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις
 COVID-19 260μ.β. από τις οποίες οι 192μβ σχετίζονται με
      το οργανικό κόστος, ενώ οι 68μβ με την
      επίπτωση του COVID-19 (όχι ετησιοποιημένη). Οι
      προβλέψεις για άλλα στοιχεία ενεργητικού
      ανήλθαν σε €72εκατ., επίσης περιλαμβάνοντας
      τις συνέπειες του COVID-19.
 
 Αποτελέσ Το πρό φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου κατά
 ματα   το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθε σε ζημία €340εκατ.
 επιβαρυμ έναντι προ φόρων κερδών €23εκατ. το 1ο
 ένα από  3μηνο 2019. Σε επαναλαμβανόμενη βάση,
 τις    εξαιρουμένων των συνεπειών του COVID-19,
 επιπτώσε τα προ-φόρων κέρδη ανήλθαν σε €30εκατ.
 ις του  έναντι €23εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Το
 COVID-19 καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε
      ζημία ύψους €232εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε
      σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €14εκατ. το
      1ο 3μηνο 2019.
      Σημειώνεται η επίπτωση λόγω COVID-19 για
      το 1ο 3μηνο 2020 ανέρχεται σε €370 εκατ. 
      (€324 εκατ. απομειώσεις και
      χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα €46 εκατ.).
      Οι αντίστοιχες επιπτώσεις στις Οικονομικές
      Καταστάσεις του Ομίλου ανέρχονται σε €351
      εκατ., εξαιρουμένου του κέρδους € 19 εκατ.
      που πραγματοποιήθηκε στα χρηματοοικονομικα
      έσοδα την περίδοο 01.01.20-21.02.20.
      
 Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία και
δείκτες της Τράπεζας Πειραιώς παρακαλούμε δείτε Παρουσίαση
Αποτελεσμάτων 1ου 3μήνου 2020 και Ενοποιημένη Ενδιάμεση
 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Βασικά Σημεία Ισολογισμού: Πιστωτική Επέκταση κι Ισχυρή
Ρευστότητα 
 Καταθέσε Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε
 ις +7%  €46,7δισ. στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020, με
 ετησίως  αύξηση κατά 7% ετησίως. Οι καταθέσεις του
 με    ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €1,4δισ. από
 χαμηλότε την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις
 ρο    πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Το κόστος
 κόστος  των συνολικών καταθέσεων συνέχισε να
      μειώνεται το 1ο τρίμηνο 2020 σε 24μβ έναντι
      33μβ το 4ο τρίμηνο του 2019. Η βελτίωση
      της ρευστότητας έχει καταστήσει την Τράπεζα
      περισσότερο προσεκτική σε θέματα κόστους τα
      τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά της να
      επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης
      καταθέσεων και μείωσης των εξόδων τόκων.
 Βελτιωμέ Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα
 νο    ενισχύθηκε το 1ο 3μηνο 2020 στα €2,4δισ.
 προφίλ  στις 31 Μαρτίου 2020 από το επίπεδο των
 ρευστότη €0,4δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω της
 τας και  απόφασης της Τράπεζας να επωφεληθεί από το
 χρηματοδ χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης του
 ότησης  Ευρωσυστήματος και να αλλάξει τις θέσεις
 με    από διατραπεζικά repoς σε χρηματοδότηση
 δείκτη  LTRO από την ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η χρήση
 LCR στο  της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε
 131%   σε €0,1δισ. στις 31 Μαρτίου 2020. Η Τράπεζα
      Πειραιώς διατηρεί Δείκτη Κάλυψης
      Ρευστότητάς της (LCR) πάνω από την εποπτική
      απαίτηση του 100%, στο 131% στις 31 Μαρτίου
      2020.
 Το    Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών
 χαρτοφυλ ανήλθαν σε €48,7δισ. στα τέλη Μαρτίου 2020,
 άκιο   και μετά από προβλέψεις στα €37,7δισ. Το
 εξυπηρετ χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην
 ούμενων  Ελλάδα αυξήθηκε κατά €0,4δισ. κατά το 1ο
 δανείων  3μηνο 2020 σε συγκρίσιμη βάση, με τις
 αυξήθηκε επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την
 από την  άνοδο. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν
 αρχή της τα €1,3δισ. το 1ο 3μηνο 2020 και €2,2δισ.
 χρονιάς  μέχρι τα τέλη Μαϊου 2020, σε ευθυγράμμιση
      με την πορεία επίτευξης του στόχου των νέων
      εκταμιεύσεων ύψους €4,9δισ. το 2020. Ο
      λόγος δανείων μετά από προβλέψεις προς
      καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε στο 81%
      από 88% έναν χρόνο πριν, σηματοδοτώντας ότι
      η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως
      στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της
      ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στη μετά
      COVID-19 εποχή και να αξιοποιήσει τυχόν
      ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν στην αγορά.
 Οι    Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common
 δείκτες  Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31
 κεφαλαια Μαρτίου 2020 ήταν στο 13,2%, ενώ ο δείκτης
 κής    συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,2%.
 επάρκεια Το αποτέλεσμα του 1ου τριμήνου, σε συνέχεια
 ς     των αυξημένων απομειώσεων λόγω της κρίσης
 επηρεάσθ του COVID-19, ήταν η κύρια αιτία της
 ηκαν από επιδείνωσης των δεικτών κεφαλαιακής
 το    επάρκειας στο 1ο τρίμηνο του 2020. Οι
 αποτέλεσ δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και
 μα    συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη
 τριμήνου εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε
      10,8% and 12,9% αντίστοιχα.
 Συνεχίζε Τα ΜΕΑ ανήλθαν σε €24,1δισ. στο τέλος
 ται η   Μαρτίου 2020 από €24,5δισ. στις 31
 μείωση  Δεκεμβρίου 2019. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από
 των ΜΕΑ  σωρευτικές προβλέψεις παρέμεινε σταθερός
      στο επίπεδο του 46%.
 

Αποφασιστική Aντιμετώπιση του COVID-19 για την Προστασία Όλων
των Ενδιαφερόμενων Μερών 
 Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας υπεύθυνα σύμφωνα με το
 πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητάς της (ESG), συμβάλλει
 ουσιαστικά στον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19, καθώς
 και στο μετριασμό τυχόν σχετικών επιπτώσεων. Η Τράπεζα
 Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και
 τις τράπεζες-μέλη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και
 συνεργάζεται με τις Ελληνικές Αρχές και τις Εποπτικές
 Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των
 αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και της διαταραχής της
 οικονομικής δραστηριότητας. 
 Μορατόρ Στις 17 και 19 Μαρτίου 2020, η Ελληνική Ένωση
 ια    Τραπεζών ανακοίνωσε τη στήριξη σε επιχειρήσεις
     και φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους
     επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που
     πλήττονται από την κρίση. Για την κατηγορία των
     φυσικών προσώπων, οι τράπεζες προσφέρουν αναστολή
     των δόσεων των ενήμερων δανείων τους για διάστημα
     τριών μηνών, ενώ υφίσταται ενδεχόμενο επέκτασης
     της αναστολής για άλλο ένα τρίμηνο. Για τις
     πληγείσες επιχειρήσεις αντίστοιχα, οι τράπεζες
     προσφέρουν αναστολή της πληρωμής των δόσεων
     κεφαλαίου ενήμερων δανείων για έξι μήνες.
     
 Κλάδοι  Στις 20 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Οικονομικών
 που   δημοσίευσε κατάλογο με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί
 επηρεάσ Δραστηριότητας) των κλάδων που πλήττονται από την
 τηκαν  εξάπλωση του COVID-19. Οι επιχειρήσεις του
 από τον ιδιωτικού τομέα, οι οποίες που έχουν κύριο ΚΑΔ
 COVID-1 έναν από εκείνους που περιλαμβάνονται στον εν
 9    λόγω κατάλογο, εντάσσονται στα μέτρα στήριξης
     κατά της πανδημίας που έχει εξαγγείλει η ελληνική
     κυβέρνηση. Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω κατάλογος
     είναι δυναμικός και έχει μεταβληθεί με
     αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη
     της κρίσης.
     Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προβεί σε
 Πιθανές βαθμονόμηση των δυνητικών επιπτώσεων στο ενήμερο
 επιπτώσ επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό της ύψους περίπου
 εις στο €15δισ., προερχόμενων από την επιβολή της
 ενήμερο αναστολής των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19.
 επιχειρ Ειδικότερα, επιχειρηματικοί πελάτες της Τράπεζας
 ηματικό που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του εμπορίου,
 χαρτοφυ βιοτεχνίας και μεταποίησης, μεταφορών και
 λάκιο  εφοδιαστικής αλυσίδας, ξενοδοχείων και εστίασης
     (περίπου 1/3 του ενήμερου επιχειρηματικού
     χαρτοφυλακίου) έχουν προσδιορισθεί ότι πλήττονται
     σε μεγάλο βαθμό και ενδέχεται να χρειασθούν, είτε
     προσφορά στοχευμένων λύσεων παροχής ρευστότητας
     για την κάλυψη των αναγκών τους, ή τν αναστολή
     καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων).
     Προς αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό τη στήριξη
 Υποστήρ των πελατών της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει
 ιξη   ενεργά τόσο στην υλοποίοηση των χρηματοδοτικών
 στις   προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου τόσο μέσω της
 πληγείσ παροχής εγγύησης και επιδοτήσεων επιτοκίου, όσο
 ες    και στην υλοποίηση των συμφωνηθεισών αναστολών
 επιχειρ καταβολών δόσεων κεφαλαίου.
 ήσεις  Ειδικότερα, για την περίοδο από την έναρξη των
     προγραμμάτων έως το τέλος Μαΐου 2020, η Τράπεζα
     Πειραιώς έχει ήδη επικοινωνήσει με το 100% των
     πελατών μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων
     πελατών της και έχει εγκρίνει αιτήματα για
     αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίων συνολικού
     ύψους €2,2δισ. δανειακών υποχρεώσεων
 ΤΕΠΙΧ  επιχειρηματικών πελατών. 
 II-   
 Επιχειρ Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του νέου
 ηματική υπο-προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής
 Χρηματο Τράπεζας «ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Επιχειρηματική
 δότηση  Χρηματοδότηση» με τίτλο Κεφάλαιο Κίνησης με
     επιδότηση επιτοκίου που απευθύνεται σε πληγείσες
     μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η Τράπεζα
     Πειραιώς έχει δεχθεί το 37% των συνολικών
     αιτήσεων. Επίσης, στο πρόγραμμα του Υπουργείου
 Φυσικά  Ανάπτυξης για επιδότηση επιτοκίου σε υφιστάμενες
 πρόσωπα χρηματοδοτήσεις προς πληγείσες μεσαίες και μικρές
 που   επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της
 επηρεάσ πανδημίας, η Τράπεζα συμβάλλει με μερίδιο αγοράς
 τηκαν  52% επί των συνολικών αιτήσεων που έχουν
 από τον υποβληθεί έως σήμερα. 
 COVID-1 Παράλληλα, προτεραιότητα δίδεται από την Τράπεζα
 9    Πειραιώς σε φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους,
     αυτοαπασχολήμενους ελεύθερους επαγγελματίες και
     ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω
     της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για
     τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα
     πληγέντων, η Τράπεζα, κατόπιν επικοινωνίας μαζί
     τους, έχει προβεί σε αναστολή καταβολής των
     δόσεών τους για διάστημα τριών μηνών, που
     αντιστοιχεί σε περίπου €1,8δισ. δανείων.
     Ειδικότερα, για την περίοδο από την έναρξη των
     προγραμμάτων έως τα μέσα Μαΐου 2020, η Τράπεζα
     Πειραιώς έχει εγκρίνει αναστολή καταβολής δόσεων
     έως €1,8δισ..  
     
 Τεχνολο Το lockdown συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση
 γία &  της υιοθέτησης ψηφιακών καναλιών. Οι πελάτες
 ψηφιακή στηρίζουν και επωφελούνται από λύσεις που
 τραπεζι παρέχονται από τις ψηφιακές και κινητές υπηρεσίες
 κή    της Τράπεζας. Κατά την περίοδο του lockdown
     καταγράφηκε εντυπωσιακός αριθμός νέων εγγραφών,
     ενώ συνολική οι ψηφιακές συναλλαγές αυξήθηκαν. 
     
 Ενέργει Από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, η Τράπεζα
 ες για  Πειραιώς προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού
 τη    εξοπλισμού (20 αναπνευστήρες), οι οποίοι
 στήριξη επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου
 της   Υγείας.
 κοινωνί 
 ας    Η Τράπεζα Πειραιώς προέτρεψε επίσης τους πελάτες
     της για να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια,
     χρησιμοποιώντας την online υπηρεσία «Pay & Save».
     Σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι πελάτες
     εξοικονόμησαν συνολικά €0,4εκατ. και η Τράπεζα
     προσέφερε το αντίστοιχο ποσό για τις ανάγκες
     αντιμετώπισης της πανδημίας.
     
     Προκειμένου να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, η
     Τράπεζα Πειραιλως ανακοίνωσε τη διάθεση 26
     εξοπλισμένων κατοικιών στην Αττική, τη
     Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για τη φιλοξενία
     καρκινοπαθών, καθώς και των συγγενών και συνοδών
     τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία
     Καρκίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
     
     Το «Project Future» είναι μία εξαιρετικά
     σημαντική πρωτοβουλία, η οποία στηρίζει τους
     νέους που προσπαθούν να εισέλθουν σε μια άκρως
     ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα
     προσφέρει στους νέους υποψηφίους πολύτιμη
     επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες και
     επιχειρηματικές επαφές, οι οποίες θα τους
     βοηθήσουν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας στο
     μέλλον. Η Τράπεζα φιλοξένησε το πρώτο μέρος του
     4ου κύκλου κατάρτισης σε ένα εντελώς ψηφιακό
     περιβάλλον, με τη συμμετοχή 244 συμμετοχόντων. 
 Εργαζόμ Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε στενή συνεργασία με
 ενοι   τις αρμόδιες αρχές και υιοθετεί καθορισμένα
     πρωτόκολλα, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
     τα οποία προτείνονται για την πρόληψη και την
     προστασία των εργαζόμενων της, θέτοντας ως
     πρωταρχικό στόχο την υγεία και την ασφάλειά του. 
     
     Το πρόγραμμα για την σταδιακή επιστροφή στο χώρο
     εργασίας είναι ευθυγραμμισμένο με επιστημονικά
     δεδομένα και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Σε
     όλες τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες αποστάσεις
     ασφαλείας έχουν υιοθετηθεί, ενώ δράσεις και μέτρα
     έχουν καθοριστεί με σκοπό την διαχείριση της
     επισκεψιμότητας των πελατών στο δίκτυο
     καταστημάτων. 
     
     Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί ψηφιακά μέσα
     επικοινωνίας και αποτελεσματικές πρακτικές
     εργασίας εξ αποστάσεως, οι οποίες συμβάλουν
     ενεργά στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας
     της Τράπεζας εν μέσω της κρίσης, στοχεύοντας την
     επίτευξη της υψηλής απόδοσης και υπευθυνότητας
     των εργαζομένων.
     
     Καινοτόμα κανάλια επικοινωνίας έχουν
     χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να
     έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση σε όλες τις
     περιπτώσεις («Connected»).
     
     Η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης της Τράπεζας Πειραιώς
     είναι υπό αναβάθμιση, χρησιμοποιώντας νέες
     τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους.
     Το νέο περιβάλλον μάθησης της Τράπεζας ονομάζεται
     «Upgreat Digital Platform”. Προσφέρει τη
     δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό σχετιζόμενο με
     επιχειρηματικά θέματα, εκπαιδευτικό
     οπτικοακουστικό υλικό και δίνει τη δυνατότητα να
     συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε e-learning
     μαθήματα και σε εικονικές τάξεις για θέματα
     ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στο σπίτι. 
     
     Επίσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σχέση με τις
     προκλήσεις της περιόδου με πολύ ενθαρρυντικά
     αποτελέσματα. 
     
     Τέλος, η Τράπεζα εισήγαγε πρόγραμμα επιβράβευσης
     για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής στο δίκτυο
     καταστημάτων που βοήθησαν στην εξυπηρέτηση των
     αναγκών των πελατών της Τράπεζας κατά την περίοδο
     του lockdown. 
     
     
 

Hive-Down

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προχωρά επιμελώς στο σχέδιο
εταιρικού μετασχηματισμού που ανακοίνωσε στην επενδυτική
κοινότητα στις 3 Φεβρουαρίου 2020, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο να βελτιστοποιήσει την
αποτελεσματικότητα και να διευκολύνει τη στρατηγική της Τράπεζας
για την εξυγίανση των στοιχείων ενεργητικού της.
Σύμφωνα με το σχέδιο μετασχηματισμού, οι τραπεζικές
δραστηριότητες του Ομίλου θα αποσχισθούν σε μια νέα κατά 100%
θυγατρική τράπεζα (“NewCo”), μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα
των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας
Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των Αναβαλλόμενων Φορολογικών
Απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένες μη
τραπεζικές δραστηριότητες θα διατηρηθούν στη μητρική εταιρεία
του Ομίλου (“HoldCo”), η οποία θα μετεξελιχθεί σε χρηματοδοτική
εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Η Διοίκηση της Τράπεζας αξιολογεί επί του παρόντος όλες τις
επιλέξιμες μη τραπεζικές δραστηριότητες που θα παραμείνουν στην
HoldCo, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης επιχειρησιακής
συνέχειας, καθώς και των σχέσεων με εργαζόμενους και λοιπά
ενδιαφερόμενα μέρη. Σημειώνεται ότι θα διαφυλαχθούν πλήρως και
μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, όλα τα ειδικά δικαιώματα που
απολαμβάνει το ΤΧΣ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και to
Relationship Framework Agreement. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της απόσχισης δραστηριοτήτων, η Τράπεζα
πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την
τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λογιστικής Αξίας
προ Προβλέψεων ~€7 δισ., μέσω δύο χαρτοφυλακιών, του Phoenix
(~€2 δισ.) και του Vega (~€5 δισ.). Η δομή και των δύο
τιτλοποιήσεων αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί στους επόμενους
μήνες και να είναι επιλέξιμες για χρήση της εγγύησης του
ελληνικού Προγράμματος Προστασίας Ενεργητικού (HAPS),
στοχεύοντας σε δυνητική λογιστική και εποπτική αποαναγνώριση των
εν λόγω ΜΕΑ (Σημαντική Μεταφορά Κινδύνων). Αναφορικά με το
χρονοδιάγραμμα, η τιτλοποίηση Phoenix βρίσκεται σε πιο
προχωρημένο στάδιο, επομένως αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα
από το Vega. Η HoldCo θα διακρατήσει μέρος των τίτλων μειωμένης
εξασφάλισης (Junior και Mezzanine) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο
των προαναφερθεισών τιτλοποιήσεων, που δεν θα υπερβαίνει το 95%
της ονομαστικής τους αξίας. 
Καθώς θα εξελίσσεται ο εταιρικός μετασχηματισμός, η HoldCo θα
αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεγιστοποίηση
της αξίας των διακρατούμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. Η
NewCo θα διακρατήσει τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης και
τουλάχιστον 5% των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. Βάσει του
αρχικού χρονοδιαγράμματος του εταιρικού μετασχηματισμού, ο
ισολογισμός μετασχηματισμού αναμένεται να έχει εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο στα μέσα του 3ου 3μήνου 2020. Το σχέδιο
εταιρικού μετασχηματισμού, το οποίο υπόκειται στις σχετικές
εποπτικές και άλλες εγκρίσεις, περιλαμβανομένης της συγκατάθεσης
του ΤΧΣ, στοχεύεται να εγκριθεί από έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Νέος Εταιρικός Μετασχηματισμός
Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού θα
«ξεκλειδώσει» μια σειρά στρατηγικών στόχων για την Τράπεζα
Πειραιώς, παρέχοντας στη Διοίκηση της Τράπεζας στρατηγική
εστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας
τη στρατηγική εξυγίανσης ισολογισμού.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου
2017-2019, βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση κατάρτισης ενός
νέου σχεδίου μετασχηματισμού για τα επόμενα 3-5 χρόνια.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:
  * Να αναβαθμιστεί η εμπορική προσφορά της Τράπεζας,
ενισχύοντας
τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών
και αυτοματισμού, υποστηρίζοντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλών
δυναμικής και προποπτικών.
  * Να γίνει η Πειραιώς η τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών,
μέσω
πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης
για τη δημιουργία αξίας.
  * Ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου της Τράπεζας μέσω
ενός
αποτελεσματικότερου προφίλ στελέχωσης.

Προώθηση απλοποίησης και αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για
την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και
απελευθέρωσης πόρων ώστε να δοθεί έμφαση 
0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below