Edition:
United States

CIG Yangtze Ports qtrly ‍profit attributable HK$6.307 million


Friday, 10 Nov 2017 09:59am EST 

Nov 10 (Reuters) - CIG Yangtze Ports Plc <8233.HK>:Qtrly ‍revenue HK$55.4 million versus HK$45.4 million.Qtrly ‍profit attributable HK$6.307 million versus HK$10.635 million​. 

Company Quote

1.04
0.03 +2.97%
16 Nov 2017