Edition:
United States

Kiattana Transport Pcl says qtrly ‍net profit 22.1 million baht


Friday, 10 Nov 2017 06:26am EST 

Nov 10 (Reuters) - Kiattana Transport Pcl ::Qtrly ‍net profit 22.1 million baht versus 24.1 million baht. 

Company Quote

0.57
0.01 +1.79%
17 Nov 2017